Obchodné podmienky


Všeobecné obchodné podmienky pre predplatné časopisov/periodík, tj. denníkov, týždenníkov a podobných publikácií (napr. mesačníkov či štvrťročníkov) (ďalej tiež ako „titul“ či „tituly“) vydavateľstva Profi Press SK s.r.o.

Úvodná časť

 1. Tieto všeobecné podmienky pre dodanie titulov vydavateľstva Profi Press SK s.r.o. formou predplatného (ďalej iba „všeobecné podmienky“) upravujú zmluvné vzťahy medzi predplatiteľmi a platcami titulov a vydavateľom, spoločnosťou Profi Press SK s.r.o., IČO 45348723, so sídlom Dlhá 25, 94901 Nitra, zapísaným v obchodnom registri Okresného súdu v Nitre, č.KD153/10, odd.sro, vl.č.25846/N (ďalej len „vydavateľ“). Každý takýto zmluvný vzťah ďalej iba „zmluva o predplatnom“.
 2. Predplatiteľom sa rozumie osoba, ktorej je dodávaný titul formou predplatného. Pre predplatiteľov platí časť B všeobecných podmienok v plnom rozsahu, pokiaľ predplatiteľ uzavrel zmluvu o predplatnom. Pokiaľ zmluvu o predplatnom uzavrela v prospech predplatiteľa iná osoba – platca, platí pre predplatiteľa ustanovenie časti B všeobecných podmienok primerane (ako pre osobu, v ktorej prospech bola zmluva o predplatnom uzatvorená). Pokiaľ predplatiteľ odmietne právo nadobudnuté zo zmluvy uzavretej s platcom platí, že plnenie podľa zmluvy o predplatnom bude poskytované platcovi.
 3. Platcom sa rozumie osoba, ktorá uzatvorila zmluvu o predplatnom a platí cenu za predplatné v prospech určitého predplatiteľa/predplatiteľov. Pre platcu platí primerane ustanovenie časti I o predplatiteľoch (ako pre osobu, ktorá je zmluvnou stranou zmluvy v prospech tretieho).
 4. Zmluva o predplatnom sa riadi zákonom č. 513/1991 Zb. Obchodným zákonníkom. Zmluva o predplatnom sa riadi právnym poriadkom Slovenskej republiky.
 5. Pred uzatvorením zmluvy o predplatnom je predplatiteľ, ktorý ju uzatvára, a platca povinný oboznámiť sa s týmito všeobecnými podmienkami a s cenníkom predplatného. Platca je povinný v rovnakej lehote oboznámiť predplatiteľa s týmito všeobecnými podmienkami.
 6. Objednávku je možné urobiť: telefonicky na k tomu určenom telefónnom čísle vydavateľa, doručením riadne vyplneného predplatiteľského kupónu (uverejneného napr. v tituloch, na internete apod.) vydavateľovi alebo objednávkou bez použitia kupónu, doručenou osobne, poštou, faxom, elektronickou poštou, prostredníctvom SMS správy alebo je objednávku možné uskutočniť na internete, pokiaľ nie je v podmienkach marketingovej akcie uvedené inak. Povinný obsah objednávky je určený v prílohe č. 1 všeobecných podmienok. Predplatiteľ/platca je povinný uviesť v objednávke pravdivé údaje. Pokiaľ objednávka nie je úplná, nepovažuje sa za platne urobenú, vydavateľ je však podľa svojho uváženia oprávnení akceptovať i neúplné objednávky.
 7. Akceptovanie objednávky potvrdí vydavateľ predplatiteľovi alebo platcovi, ktorý ju urobil, buď písomne poštou, e-mailom, začatím doručovania titul alebo sprístupnením elektronickej verzie titulu v prípade digitálneho predplatného. Predplatiteľ/platca, ktorý objednávku urobil, je povinný skontrolovať údaje na potvrdenie objednávky, resp. úplnosť dodávky a prípadné nezrovnalosti neodkladne oznámiť telefonicky vydavateľovi (príslušné telefonické spojenie je uvedené na potvrdení objednávky). Dodanie titulu bude vykonané podľa údajov uvedených v potvrdení.
 8. Pokiaľ boli k uzatvoreniu zmluvy použité elektronické prostriedky, informuje vydavateľ predplatiteľa/platcu o tom, že uzatvorená zmluva je v prípade vyplnenia formuláru umiestneného na internetových stránkach vydavateľa archivovaná v elektronickej podobe; v prípade uzatvorenia zmluvy prostredníctvom telefonického hovoru je za uzatvorenie zmluvy považované uhradenie predpisu predplatného.
 9. Zmluvu o predplatnom je možné pomocou elektronických prostriedkov uzatvoriť iba v českom alebo slovenskom jazyku.
 10. Vydavateľ nie je povinný akceptovať objednávku ani návrhy na zmenu zmluvy a nie je povinný o tejto skutočnosti osobu, ktorá objednávku urobila, vyrozumieť.
 11. Miesto dodania príjemcu služby

V súvislosti s novelou zákona o dani z pridanej hodnoty sme u osôb, ktoré nie sú platcovia DPH, povinní s účinnosťou od 1.1.2015 sledovať tzv. miesto dodania služby, ktoré sa určuje podľa vykonávacieho nariadenia EÚ podľa nasledujúcich kritérií: Pokiaľ má osoba bydlisko v jednej zemi a obvykle sa zdržuje v inej zemi, pre účely stanovenia miesta plnenia má prednosť miesto, kde sa obvykle zdržuje. Iba v prípade, že existuje dôkaz, že poskytnutá služba je využívaná v mieste jeho bydliska, je miestom plnenia bydlisko. Dôvodom tohto sledovania je povinnosť poskytovateľa služby (spoločnosti Profi Press s.r.o.) odvádzať DPH podľa miesta príjemcu služby. Kupujúci je tak povinný pri objednávke jedného vydania pomocou platobnej karty alebo pri mesačne opakovanej objednávke udať, v akej zemi sa aktuálne najviac zdržuje (položka „Štát“ – kde je možné vybrať z rozbaľovacej ponuky štáty Európskej únie, prípadne štát mimo nej).

Časť A

Zmluva o predplatnom

Čl. 1. – Predmet zmluvy

Zmluvou o predplatnom sa vydavateľ zaväzuje v prípade štandardného predplatného dodávať predplatiteľovi objednané výtlačky titulov alebo v prípade digitálneho predplatného sprístupniť aktuálnu elektronickou verziu titulov (ďalej len „predplatné“) a predplatiteľ sa zaväzuje zaplatiť za túto dodávku cenu splatnú vždy za určité časové obdobie (ďalej len „ predplatiteľské obdobie“).

Čl. 2. – Doručovanie titulov

2.1 Doručovanie titulov bude zahájené, pokiaľ bude vydavateľ objednávku akceptovať, obvykle do 5 pracovných dní, najneskôr však do 10 pracovných dní od doručenia objednávky vydavateľovi, pokiaľ nie je v objednávke uvedený neskorší dátum. U digitálneho predplatného bude prístup k elektronickej verzii titulu umožnený bez zbytočného odkladu po úhrade predplatného, pokiaľ nie je na objednávke uvedený neskorší dátum.
2.2 U objednávok urobených v rámci marketingovej akcie nie je možné dohodnúť neskorší dátum zahájenia doručovania ako jeden mesiac od dátumu doručenia objednávky.
2.3 Titul je v prípade štandardného predplatného dodaný jeho vložením do poštovej schránky alebo osobným prevzatím poverenou osobou. Vlastnícke právo k výtlačkom prechádza na predplatiteľa okamihom jeho doručenia alebo okamihom prevzatia.

Predplatiteľ je povinný zaistiť voľný prístup k svojej poštovej schránke (schránke nesmie byť v uzamknutých priestoroch, v priestoroch s voľne sa pohybujúcimi psami apod.) alebo musí zabezpečiť možnosť osobného prevzatia doručovaných výtlačkov titulu. Schránka musí byť riadne označená menom a priezviskom/názvom predplatiteľa a musí umožňovať voľné vloženie výtlačkov titulu tak, aby nedošlo k ich mechanickému poškodeniu alebo k poškodeniu vplyvom počasia, a aby boli chránené pred vytiahnutím nepovolanou osobou. Vydavateľ nezodpovedá za prípadné nedoručenie, poškodenie alebo odcudzenie doručovaných výtlačkov titulu, pokiaľ ich nezavinil, najmä v prípade, keď nebudú splnené podmienky uvedené v predchádzajúcej vete. V prípade digitálneho predplatného sú tituly dodávané sprístupnením elektronickej verzie predplatného na internetovej adrese www.profipress.cz alebo inej adrese určenej vydavateľom.

2.4 Titul bude doručovaný v deň vydania. Vydavateľ nezodpovedá za neskoré doručenie (sprístupnenie elektronickej verzie titulu) v prípade, kedy oneskorenie v doručení vydavateľ nezavinil, najmä v prípade nepriaznivých poveternostných podmienok; i pre tento prípad však platí primerane ustanovenie bodu 3.3 týchto všeobecných podmienok.

Čl. 3 – Reklamácia

3.1 Pokiaľ vydavateľ titul nedoručí riadne a včas (nedoručenie predplateného počtu výtlačkov titulu, nedoručenie v deň vydania, doručenie neúplného alebo nekvalitne vytlačeného výtlačku, nesprístupnenie elektronickej verzie titulu apod.), má predplatiteľ právo uplatniť si reklamáciu u vydavateľa.
3.2 V záujme kvalitného a účinného odstránenia príčin reklamácie je nutné reklamáciu uplatniť neodkladne, najneskôr však do 7 dní odo dňa vydania výtlačku, ktorého sa reklamácia týka.
3.3 V prípade oprávnenej reklamácie, ktorá bude uplatnená u vydavateľa ešte v deň vydania reklamovaných výtlačkov titulu a vydavateľom v tento deň uznanej, doručí vydavateľ predplatiteľovi dodatočne bezchybné výtlačky titulu alebo mu sprístupní príslušné vydanie v elektronickej verzii v najbližšom možnom termíne; pokiaľ nebude takéto dodatočné doručenie možné, vráti vydavateľ predplatiteľovi pomernú časť ceny za predplatné podľa článku 7. Vydavateľ môže týmto spôsobom postupovať i u reklamácií medzi spornými stranami.
3.4 V prípade oprávnenej reklamácie, ktorá nebude uplatnená u vydavateľa v deň vydania reklamovaného výtlačku, resp. nebude vydavateľom v tento deň uznaná, vráti vydavateľ predplatiteľovi pomernú časť ceny za predplatné alebo pokiaľ o to pri reklamácii predplatiteľ požiada, vydavateľ mu dodatočne doručí príslušné výtlačky titulu, pokiaľ bude takéto dodatočné doručenie možné. Vrátenie pomernej časti ceny za predplatné upravuje čl. 7. Vydavateľ môže týmto spôsobom postupovať i u reklamácií medzi spornými stranami.
3.5 Reklamáciu je možné uplatňovať na adrese sídla vydavateľa, e-mailom na odbyt@profipress.cz alebo na kontaktných telefónnych číslach uvedených v tituloch.

Čl. 4. - Zmeny v údajoch, zmeny v objednávke

4.1 Predplatiteľ je povinný vydavateľovi neodkladne oznámiť každú zmenu v údajoch, ktoré vydavateľovi poskytol za účelom poskytovania predplatného (meno/názov, sídlo/miesto podnikania/bydlisko, adresa pre doručenie, bankový účet atď.). Vydavateľ sa zaväzuje zmeniť doručovanie titulu v súlade s oznámenou zmenou bez zbytočného odkladu, pokiaľ predplatiteľ nepožaduje iné. Predplatiteľ je oprávnený – s výnimkou digitálneho predplatného – požiadať vydavateľa o zabezpečenie zmeny spôsobu platenia ceny za predplatné (poštovou poukážkou, bankovým prevodom, faktúrou). Vydavateľ sa zaväzuje zaistiť zmenu spôsobu platenia ceny za predplatné v súlade s touto žiadosťou bez zbytočného odkladu.

Pokiaľ predplatiteľ zabudne oznámiť tieto zmeny alebo ich oznámi oneskorene, nesie zodpovednosť za škodu tým spôsobenú (napr. dodávka titulu na nesprávnu adresu, zastavenie dodávok pre neidentifikovanú úhradu predplatného, poukázanie dobropisovanej čiastky na nesprávny účet, neplatnosť daňových dokladov kvôli chybným či neúplným údajom).

4.2 Predplatiteľ je oprávnený požiadať vydavateľa o zmenu počtu a určenie (podľa dňa vydania v týždni) doručovaných výtlačkov. Ak dôjde v dôsledku akceptácie tejto zmeny vydavateľom k zvýšeniu ceny za predplatné, zaväzuje sa predplatiteľ platiť zvýšenú cenu za predplatné, vrátane doplatku za zostávajúcu časť príslušného predplatiteľského obdobia.
4.3 Pokiaľ zmena, vyššie uvedená, nebude označená ako dočasná s určením doby svojho trvania, bude považovaná za zmenu trvalú.
4.4 V prípade uskutočnenia zmien:
 1. u fyzických osôb – podnikateľov i nepodnikateľov sú písomnou formou, s podpisom oprávnenej osoby, zaslanou na email odbyt@profipress.cz vyžadované zmeny týchto údajov: spôsob platby, počet odberaných výtlačkov, zmena platcu, číslo účtu, kód banky, SIPO.
 2. u právnických osôb sú všetky zmeny vyžadované písomnou formou, a to s podpisom oprávnenej osoby a pečiatkou.

Čl. 5. – Marketingové akcie

5.1 Marketingovými akciami sa rozumejú akcie vydavateľa, v rámci ktorých vydavateľ ponúka a poskytuje osobitné plnenie (popr. Osobitnú zľavu) predplatiteľovi pre prípad, že bude v rámci tejto akcie uzatvorená zmluva o predplatnom.
5.2 Pre zmluvu o predplatnom uzavretú v rámci marketingovej akcie platia ostatné ustanovenia upravujúce zmluvu o predplatnom, pokiaľ nie je v tomto článku alebo v podmienkach konkrétnej marketingovej akcie uvedené inak.
5.3 Objednávku je možné v rámci marketingovej akcie urobiť iba písomne s využitím predplatiteľského kupónu (uverejneného vydavateľom napr. v tituloch, na internete apod.) a je potrebné ich vydavateľovi doručiť poštou alebo elektronickou poštou. Vydavateľ si vyhradzuje právo akceptovať i objednávky, ktoré budú urobené iným spôsobom (napr. verbálne prejaveným súhlasom, t.j. na zákazníckej telefonickej linke).

Povinnosť vydavateľa poskytnúť osobitné plnenie v rámci marketingovej akcie zaniká v prípade, kedy predplatiteľ poruší podmienky stanovené pre ich poskytnutie v rámci konkrétnej marketingovej akcie.

5.4 Zmluva o predplatnom musí byť uzatvorená najmenej na dobu a rozsah uvedený v podmienkach marketingovej akcie. V priebehu povinnej doby trvania zmluvy o predplatnom nemôže byť znížený počet odberaných výtlačkov a stanovený rozsah podľa bodu 4.2.
5.5 Záväzkom sa v marketingovej akcii s poskytovaným osobitným plnením rozumie minimálne stanovené obdobie odberu predplatného.
5.6 Predplatné zjednané podľa bodu 5.1 nie je možné previesť.
5.7 Vydavateľ je oprávnený na základe svojho rozhodnutia odložiť dodanie osobitného plnenia podľa bodu 5.1 až na dobu, kedy bude v plnej výške uhradená príslušná cena za predplatné alebo ním určená časť predplatného. Toto rozhodnutie nie je povinný predplatiteľovi oznámiť.

Čl.6. Ochrana údajov

6.1 Predplatiteľ, popr. platca, nad rámec oprávnení plynúcich priamo zo zákona, súhlasí s tým, aby údaje týkajúce sa jeho osoby, ktoré poskytol vydavateľovi (obvykle v rozsahu: meno, priezvisko, popr. názov, adresa bydliska, sídla a prevádzkarne, telefónne číslo, emailová adresa, dátum narodenia), boli pre potrebu plnenia povinností vydavateľa zo zmluvy o predplatnom, pre účely vnútorných potrieb vydavateľa (sledovanie a vyhodnocovanie hospodárskej činnosti vydavateľa) a pre účely marketingu prevádzkovaného vydavateľom (týkajúceho sa predaja titulu i iných aktivít vydavateľa a ďalej aktivít spoločností tvoriacich s vydavateľom koncern) spracovávané vydavateľom (alebo ním poverenou osobou) v elektronickej a inej podobe, vrátane spracovania tých z nich, ktoré majú povahu osobných údajov, vydavateľom ako správcom zmysle zákona č.122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č.84/2014 Z.z. Predplatiteľ, príp. platca súhlasia s tým, aby vyššie uvedené údaje boli poskytované ostatným spoločnostiam tvoriacim s vydavateľom koncern či podnikateľské zoskupenie za účelom marketingu produktov týchto spoločností uskutočňovaného týmito spoločnosťami a aby boli týmito spoločnosťami za týmto účelom spracovávané.
6.2 Predplatiteľ príp. platca, nad rámec oprávnení vyplývajúcich zo zákona súhlasia s tým, aby údaje týkajúce sa jeho osoby, ktoré poskytol vydavateľovi, a ďalej údaje o jeho platobnej disciplíne (v prípade, že bude meškať s úhradou akéhokoľvek peňažného či nepeňažného záväzku voči vydavateľovi) boli poskytnuté ďalším spracovateľom, prípadne správcom za účelom vedenia a správy registra dlžníkov a v rámci údajov tohto registra poskytované tretím osobám pre ich vnútornú potrebu. Predplatiteľ, príp. platca ďalej súhlasí s tým, aby vydavateľ poskytoval spoločnostiam tvoriacim s ním podnikateľské zoskupenie údaje o tom, či je alebo nie je voči vydavateľovi v oneskorení s úhradou akéhokoľvek peňažného alebo nepeňažného záväzku a event. výšku a ďalšie základné údaje týkajúce sa tohto záväzku.
6.3 Súhlas podľa bodu 6.1 je poskytovaný na dobu do odvolania. Súhlas podľa bodu 6.2 je poskytovaný na dobu do odvolania – toto odvolanie sa však nevzťahuje na spracovanie osobných údajov v súvislosti so splatným záväzkom odovzdaným pred odvolaním súhlasu. Takéto údaje môže osoba, ktorej boli odovzdané, spracovávať po dobu 10 rokov odo dňa úplného uhradenia pohľadávky.
6.4 Vydavateľ týmto informuje každého predplatiteľa – fyzickú osobu, ktorej podľa bodu 6.1 poskytol svoje osobné údaje k spracovaniu, o jej právach vyplývajúcich zo zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 84/2014 Z.z. (ďalej len „zákon“), tj. najmä o tom, že poskytnutie týchto údajov je dobrovoľné, že predplatiteľ má právo prístupu k nim a že má právo sa pri porušení zákona obrátiť na Úrad na ochranu osobných údajov so žiadosťou o zabezpečenie nápravy.
6.5 Uzatvorením zmluvy o predplatnom každý predplatiteľ súhlasí s tým, že mu budú vydavateľom alebo spoločnosťami tvoriacimi s vydavateľom podnikateľské zoskupenie zasielané nevyžiadané obchodné oznamy na jeho adresu (vrátane e-mailovej), bude kontaktovaný nevyžiadaným directmailom obsahujúcim obchodné oznamy a prostredníctvom nevyžiadaného telemarketingu (vrátane nevyžiadaných SMS a MMS), ktorý bude obsahovať obchodný oznam, týkajúci sa produktov, obchodu a služieb vydavateľa a ostatných osôb uvedených v bode 6.1.
6.6 Tento súhlas môže byť predplatiteľom kedykoľvek bezplatne odvolaný na adrese sídla vydavateľa alebo e-mailom na adrese odbyt@profipress.cz. Predplatiteľ berie na vedomie, že odvolanie súhlasu poskytnutého podľa týchto všeobecných podmienok sa netýka a neznamená odvolanie súhlasu poskytnutého z jeho strany inak (napr. pre účely kontaktovania obchodnými oznamami týkajúcimi sa inzercie v tituloch vydavateľstva Profi Press, s.r.o.) alebo súhlasu plynúceho priamo zo zákona a to – ibaže bude v odvolaní vyslovene stanovené inak – ani keď zákon priamo umožňuje ich odvolanie.
6.7 V prípade, že predplatiteľ – fyzická osoba poskytne vydavateľovi na základe uzatvorenej zmluvy alebo v súvislosti s uzatvorenou zmluvou o predplatnom údaj o svojom rodnom čísle, súhlasí ako nositeľ tohto rodného čísla s tým, aby vydavateľ toto jeho rodné číslo využíval pre účely evidencie zmlúv a poskytnutých plnení, a aby ho za týmto účelom archivoval, spracovával a používal.
6.8 Akékoľvek odvolanie súhlasu podľa tohto článku nemá vplyv na oprávnenie vydavateľa na spracovanie informácií a údajov, ktoré vyplývajú z príslušných právnych predpisov, ibaže by vyslovene stanovili inak.

Čl. 7. – Podmienky uhradenia ceny za predplatné

7.1 Predplatiteľ je povinný platiť vydavateľovi za dodanie titulov (sprístupnenie elektronické verzie) cenu za predplatné určenú vydavateľom podľa aktuálne platného cenníka vydavateľa. Cena u štandardného predplatného už zahrňuje náklady na dodanie titulu. Cenník predplatného je k dispozícii u vydavateľa a ďalej v interaktívnej podobe na www.profipress.cz.
7.2 Každú zmenu týkajúcu sa ceny predplatného je vydavateľ povinný oznámiť predplatiteľom najmenej 1 mesiac pred dňom účinnosti takejto zmeny, a to oznámením v titule alebo iným vhodným spôsobom. Zmenu ceny predplatného môže vydavateľ oznámiť predplatiteľovi taktiež doručením predpisu predplatného na ďalšie predplatiteľské obdobie s uvedenou cenou predplatného pre toto obdobie. Pokiaľ predplatiteľ nesúhlasí so zmenou predplatného, môže od zmluvy o predplatnou odstúpiť podľa bodu 8.4.
7.3 Predplatiteľské obdobia sú polročné alebo ročné, pokiaľ nie je vydavateľom stanovené inak. U digitálneho predplatného je možné dohodnúť predplatné jednorázové, polročné alebo ročné.
7.4 Cena za predplatné je spravidla splatná podľa dátumu splatnosti na platobnom doklade pred predplatiteľským obdobím, ku ktorému sa platba vzťahuje (okrem prvého predplatiteľského obdobia, kedy je cena za predplatné splatná v priebehu tohto predplatiteľského obdobia a u online platieb bezprostredne po urobení objednávky).
7.5 Cena za predplatné je splatná podľa spôsobu platenia. Dátum splatnosti je uvedený na písomnom alebo elektronickom oznámení o výške ceny.
7.5 Cena za predplatné sa platí týmito spôsobmi: prostredníctvom SIPO (Sústredené inkaso platieb obyvateľstva), prostredníctvom poštovej poukážky typu SI, bankovým príkazom, platobnou kartou, rýchlym prevodom (prostredníctvom internetového bankovníctva v rámci platobnej brány). SIPO sú oprávnení využiť iba predplatitelia týždenníka Zemědělec. V prípade digitálneho predplatného je možné uhradiť cenu za predplatné týmito spôsobmi: platobnou kartou alebo bankovým prevodom alebo na pošte.
7.5.1 Dňom zaplatenia je deň pripísania čiastky v prospech účtu vydavateľa.
7.5.2 Cena za predplatné platená prostredníctvom SIPO – uskutočňovanie platieb zabezpečí vydavateľ na základe údajov SIPO uvedených predplatiteľom v objednávke.
7.5.3 U digitálneho predplatného je predplatiteľské obdobie počítané od sprístupnenia elektronickej verzie titulu (čl. 2.1).
7.5.4 Pokiaľ vznikne z akéhokoľvek dôvodu (napr. reklamácia, zníženie počtu pôvodne objednaných kusov podľa čl. 4.2, prerušenie dodávky titulov, ukončenie zmluvného vzťahu zo zmluvy o predplatnom apod.) povinnosť vydavateľa vrátiť predplatiteľovi cenu za predplatné alebo jeho časť (v prípade vystaveného daňového dokladu vystaví vydavateľ opravný daňový doklad), môže vydavateľ započítať proti tomuto svojmu záväzku akúkoľvek pohľadávku a to bez ohľadu na jej splatnosť.
7.7 Pre prípad omeškania môže vydavateľ uplatniť sankčné nároky s tým spojené. Úrok z omeškania predstavuje 0,05% denne.
7.8 Nezaplatenie ceny za predplatné znamená automatické ukončenie dodávky.

Čl. 8. – Trvanie a ukončenie zmluvy o predplatnom

8.1 Zmluva o predplatnom sa uzatvára buď na dobu neurčitú alebo na dobu určitú. Pokiaľ nie je doba trvania vyslovene dohodnutá, je zmluva uzatvorená na dobu neurčitú.
8.2 Predplatiteľ je oprávnený zmluvu o predplatnom kedykoľvek vypovedať.
8.3 Vydavateľ je oprávnený zmluvu o predplatnom kedykoľvek vypovedať; to neplatí pre zmluvu o predplatnom uzavretú na dobu 1 mesiac a kratšiu. Zmluvný vzťah skončí uplynutím výpovednej lehoty 1 mesiac začínajúcou prvým dňom kalendárneho mesiaca, ktorý nasleduje po dni doručenia výpovedi predplatiteľovi alebo neskorším dňom určeným vydavateľom vo výpovedi.
8.4 Predplatiteľ je oprávnený od zmluvy o predplatnom odstúpiť ( a to i ohľadom plnenia, ktoré majú byť uskutočnené v budúcnosti), pokiaľ:
 1. dôjde k navýšeniu ceny za predplatné; odstúpenie musí byť doručené vrátane uvedenia dôvodov vydavateľovi najneskôr do 15 pracovných dní odo dňa, kedy bolo zvýšenie ceny za predplatné oznámené v súlade s bodom 7.2; to neplatí pre zmluvu o predplatnom uzatvorenom v rámci marketingovej akcie po dobu trvania záväzku, ibaže by došlo k zvýšeniu ceny za predplatné u daného predplatiteľa (bez DPH) o viac ako 15%;
 2. opakovane, minimálne však 3x, nebol predplatiteľovi riadne doručený titul (bezchybné výtlačky v zodpovedajúcom počte) a tieto chyby boli riadne a včas reklamované;
8.5 Vydavateľ je oprávnený od zmluvy o predplatnom odstúpiť (a to i ohľadom plnenia, ktoré majú byť uskutočnené v budúcnosti), pokiaľ budú opakovane vznikať problémy pri platobnom styku s predplatiteľom z dôvodu na strane predplatiteľa (uvedenie nesprávnych údajov v objednávke alebo neupozornenie na nezrovnalosti v potvrdení objednávky, neoznámenie zmien alebo ich oneskorené oznámenie vydavateľovi atď.), pokiaľ bude predplatiteľ v meškaní s úhradou ceny za predplatné po dobu dlhšiu ako 30 dní, pokiaľ nebude predplatiteľ opakovane neposkytovať súčinnosť pri prevzatí titulu (nebude možné denník doručovať) alebo pokiaľ poruší podmienky užívania elektronickej verzie predplatného. Predplatiteľ je však povinný uhradiť cenu za odobraté výtlačky.
8.6 Ostatné zákonné alebo dohodnuté dôvody pre odstúpenie zostávajú nedotknuté.
8.7 Výpoveď i odstúpenie je nutné vykonať písomne s podpisom oprávnenej osoby (u právnických osôb aj s pečiatkou), pokiaľ nejde o odstúpenie zo strany vydavateľa v prípade, keď nepríde k úhrade dlžnej čiastky ani po doručení upomienky k uhradeniu nesplateného záväzku predplatiteľa; takéto odstúpenie môže vydavateľ urobiť i zastavením doručovania.
8.8 Odstúpením zaniká zmluvný vzťah zo zmluvy o predplatnom s účinnosťou ku dňu doručenia odstúpenia druhej strane alebo k neskoršiemu dátumu, ktorý je uvedený v odstúpení. Pri odstúpení formou uvedenou v bode 8.7 zaniká zmluvný vzťah dňa, kedy vydavateľ zastaví doručovanie titulu.

Čl. 9. – Záverečné ustanovenie

9.1 Úkony a oznámenia predplatiteľa voči vydavateľovi a naopak môžu byť urobené písomne, ústne a inak, a doručené poštou, osobne, faxom, e-mailom, telefonicky a inak, pokiaľ nevyplýva z ostatných ustanovení upravujúcich zmluvu o predplatnom povinnosť na určité formy úkonu alebo oznámenia a ich doručenia (pokiaľ nie je dojednaná forma alebo nie je dodržaný spôsob doručenia, je takýto úkon alebo oznámenie účinné iba ak strana, ktorá ho urobila dokáže, že sa s ním druhá strana mohla oboznámiť; to neplatí pre zmeny a zrušenie zmluvy o predplatnom). Iné kontaktné spojenie ako sídlo vydavateľa uvedené v časti A sú pre účely zmluvy o predplatnom zverejnené v tiráži titulu.
9.2 Pre doručenie písomností vydavateľovi platí, že sa robia prostredníctvom dátovej schránky alebo na adresu sídla vydavateľa alebo neskôr vydavateľom oznámenou (napr. v tiráži titulu) predplatiteľovi. Doručovanie písomností predplatiteľovi sa vykonáva na adrese platcu uvedenej v objednávke alebo neskôr písomne oznámenej vydavateľovi. V prípade predplatiteľov – právnických osôb a podnikajúcich fyzických osôb je možné vždy doručovať písomnosti do sídla uvedeného v obchodnom alebo inom príslušnom registri, v ktorom je predplatiteľ zapísaný. Pre doručovanie poštou platí, že zásielka sa považuje za doručenú odovzdaním k dispozícii adresátovi (napr. vhodením do jeho poštovej schránky) a taktiež vtedy, pokiaľ sa vráti odosielateľovi ako nedoručená (ako nevyzdvihnutá alebo s poznámkou pošty o nemožnosti doručenia, napr. „adresát neznámy“, „adresát presťahovaný“, „zmena adresy“ apod.).

Čl. 10. – Osobitné ustanovenia o digitálnom predplatnom

10.1 Digitálne predplatné je zaisťované výhradne formou sprístupnenia elektronickej verzie titulu. V rámci elektronickej verzie titulu nie je umožnené ukladať obsah titulu na disk alebo externé médiá ani tlačiť obsah titulu.
10.2 Objednávku digitálneho predplatného je možné urobiť prostredníctvom internetového formuláru na stránkach www.profipress.cz, cez telefón 277 011 600, mailom odbyt@profipress.cz.
10.3 Objednávka digitálneho predplatného je účinná zaplatením príslušnej ceny predplatného. Predplatiteľ získa vstup do služby, ktorý je zároveň jednotkou zúčtovacieho obdobia. Prvým dňom zúčtovacieho obdobia je deň zaplatenia služby.
10.4 Jednorazové digitálne predplatné je vydavateľom poskytované pre prístup k jednému konkrétnemu vydaniu titulu, je obmedzené na celkovo 5 individuálnych prístupov maximálne na obdobie 1 roka. Prístup k príslušnému vydaniu titulu je realizovaný prostredníctvom hesla, ktoré predplatiteľ obdrží mailom na základe objednávky a zaplatení príslušnej čiastky dostupnými platobnými metódami.
10.5 Sprístupnenie digitálneho predplatného je zabezpečené prostredníctvom používateľského účtu. Používateľský účet vzniká na základe registrácie vytvorenej predplatiteľom na webe www.digi.profipress.cz. K jeho vytvoreniu je potrebné zadanie krstného mena, priezviska a platnej emailovej adresy. Prístup k používateľskému účtu je chránený heslom zvoleným predplatiteľom. Jedinečným identifikátorom používateľského účtu je emailová adresa, na ktorú tak nie je možné založiť viac používateľských účtov. Používateľský účet je neprenosný. Predplatiteľ sa zaväzuje uchovávať svoje heslo v tajnosti, neumožniť tretím osobám využívať digitálne predplatné a využívať toto predplatné iba pre svoju potrebu. Jedno digitálne predplatné umožňuje jeden súčasný prístup k elektronickej verzii titulu (mnohonásobné prihlásenie nie je možné). Na jeden používateľský účet je možné pristupovať maximálne z piatich zariadení, ktorých identifikácia je uložená v rámci používateľského účtu. Prístup z ďalších zariadení pod konkrétnym používateľským účtom je možný až po odstránení prebytočných alebo nepoužívaných zariadení zo zoznamu v nastaveniach používateľského účtu.
10.6 Vydavateľ stanoví, v akom rozsahu a za akých podmienok bude mať predplatiteľ elektronickej verzie predplatného prístup do archívu starších čísiel titulu. Predplatiteľ berie na vedomie, že vydavateľ je oprávnený tento prístup kedykoľvek obmedziť prípadne umožniť prístup iba do textovej verzie archívu (bez grafických prvkov a fotografií).
10.7 Digitálne predplatné nie je možné previesť, pokiaľ vydavateľ nestanoví inak.
10.8 Vydavateľ má právo dočasne odoprieť prístup k digitálnemu predplatnému a používateľským účtom alebo zariadeniam, ktoré využívajú pre prístup k službe neštandardné prostriedky, vytvárajú nadmerný počet konexií alebo obmedzujú plynulú prevádzku služby alebo prístup k službe ostatným používateľským účtom alebo zariadeniam.

Časť B

Spoločné a záverečné ustanovenia

 1. Tieto všeobecné podmienky sú účinné pre všetky zmluvy o predplatnom upravujúce službu predplatného v období od 1/1/2018 a účinnosť týchto všeobecných podmienok sa stanoví na dobu neurčitú.

  S textom obchodných podmienok sa môže každý záujemca o predplatné oboznámiť na internetových stránkach vydavateľa www.digi.profipress.cz.

  Objednaním predplatného predplatiteľ súhlasí s obsahom týchto podmienok.

 2. Vydavateľ môže tieto všeobecné obchodné podmienky v primeranom rozsahu zmeniť a to najmä v prípade:

  1. zmeny rozsahu, periodicity alebo doby šírenia titulu,
  2. zmeny v doručovaní titulu spôsobenej napr. zmenou zmluvného partnera,
  3. zmeny či zrušenia právnych predpisov, vydanie nových právnych predpisov,
  4. zmeny výkladu príslušných právnych predpisov,
  5. zmien urobených tretími osobami, ktoré budú mať vplyv na postupy podľa týchto všeobecných podmienok (zmeny spôsobu platieb apod.) alebo
  6. nepredvídateľných zmien na trhu.

  Zmena bude oznámená podľa voľby vydavateľa spravidla zverejnením v tituloch alebo odoslaním príslušnej informácie a znenia zmenených podmienok, prípadne úplného znenia týchto podmienok vo vhodnom formáte (napr. pdf alebo .html) na kontaktnú e-mailovou adresu predplatiteľa alebo iným písomným oznámením. Takáto zmena vstupuje do platnosti uplynutím vydavateľom stanovenej lehoty, ktorá predstavuje aspoň 45 dní.

 3. V prípade, že predplatiteľ nebude s príslušnou zmenou všeobecných obchodných podmienok súhlasiť, je oprávnený vypovedať zmluvu o predplatnom najneskôr 30 dní pred účinnosťou príslušnej zmeny. V prípade, keď predplatiteľ nevyužije svoje právo na výpoveď zmluvy, platí, že so zmenou súhlasí.
 4. Ustanovenia predchádzajúceho odseku sa neuplatnia pre zmluvy o predplatnom uzatvorené v rámci marketingovej akcie; pokiaľ príslušný predplatiteľ nebude s príslušnou zmenou všeobecných obchodných podmienok súhlasiť a túto skutočnosť oznámi vydavateľovi najneskôr 30 dní pred účinnosťou príslušnej zmeny, zostávajú pre príslušnú zmluvu o predplatnom v účinnosti existujúce všeobecné obchodné podmienky. V prípade, kedy predplatiteľ v hore uvedenej lehote vydavateľovi svoj nesúhlas so zmenou neoznámi, platí, že so zmenou súhlasí.
 5. Vydavateľ si však vyhradzuje právo prijať takú zmenu všeobecných obchodných podmienok, s ktorou nebude spojené právo predplatiteľa na výpoveď zmluvy za predpokladu, že takouto zmenou bude predplatiteľ viazaný iba v prípade, kedy s ňou bude súhlasiť.
 6. Osobitné dohody medzi vydavateľom a predplatiteľom/platcom odchyľujúce sa od týchto všeobecných podmienok majú prednosť.